کابل‌هایی که دارای هسته رسانا از جنس آلومینیوم هستند، در دسته کابل‌های آلومینیومی قرار می‌گیرند.

داشتن میزان رسانایی مطلوب و مقاومت نسبتا پایین، به صرفه بودن و قیمت ارزان‌تر آن در مقایسه با مس و احتمال کمتر سرقت کابل.

کابل هوایی آلومینیومی، کابل آلومینیوم خودنگهدار، کابل آلومینیوم زره دار، کابل آلومینیوم زمینی

 
منوی اصلی x
X